× فهرست مطالب بخش مدیریت

تاریخچه ایلات و عشایر قزوین

طوایف ایل بزرگ غیاثوند

اساتید و بزرگان ایل غیاثوند در قزوین

تاریخ و ثبت زبان لکی

شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اولین همایش و هم اندیشی نخبگان و فرهیختگان لک استان قزوین

دیدار با مسئولین استان قزوین

معرفی قوم لک

همایش ایلات و عشایر استان قزوین

کارشناسان فرهنگی و اجتماعی قوم لک

پوشش لباس قوم لک

پوشش انواع لباسهای قوم لک قزوین

استاد ویریا عینی از فعالین قوم کهن لک

آسیب های اجتماعی عشایر حاشیه قزوین

بزرگان ایل غیاثی در ایلام

تاریخچه ایل ایوتوند (ایوتین)

مرحوم حاج اسماعیل ططری

همایش پاس داشت زبان لکی

پيشگيري از کرونا برای عشایر

مرکز تمدن هنر لک زبانان ایران

سرگرمی

مذهبی

کانالهای تلگرامی
×شمع متحرک

من همان بودم که تو هستی
تو همان خواهی بود که من هستم


شمع متحرک

مرحوم کلانتر غیاثی

سمت چپ کلانتر غیاثی از بزرگان غیاثوند

سمت چپ مرحوم کلانتر غیاثی از بزرگان غیاثوند

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی دستیار والی و جنگجویان آن دوره

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی دستیار والی و جنگجویان آن دوره

مرحوم حاج محمود غیاثی

مرحوم حاج محمود غیاثی فررند مرحوم کلانتر مدیرکل اسبق میراث فرهنگی ایلام

مرحوم حاج محمود غیاثی فرزند مرحوم کلانتر مدیرکل اسبق میراث فرهنگی ایلام

مرحوم علیرضاخان غیاثی

مرحوم علیرضاخان غیاثی فرزند مرحوم رستم

مرحوم علیرضاخان غیاثی فرزند مرحوم رستم

مرحوم علی یار غیاثی

مرحوم علی یار غیاثی بزرگ خاندان قیاسوند

مرحوم علی یار غیاثی بزرگ خاندان قیاسوند